มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

[2012-12-26] มติประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2555

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นคณะกรรมการประจาสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
๑.คณะกรรมการติดตามผลงบประมาณรายจ่ายประจาปี
๒.คณะกรรมการการท่องเที่ยว
๓.คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
๔.คณะกรรมการการกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม
๕.คณะกรรมการสาธารณสุข
๖.คณะกรรมการการศึกษา
๗.คณะกรรมการสังคมสงเคราะห์ กิจการเยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ