มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

[2013-03-20] มติประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2556

ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖