มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

[2013-06-17] มติที่ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2556

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๑ แทนตาแหน่งที่ว่าง
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๒ แทนตาแหน่งที่ว่าง
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ญัตติ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมแทนตาแหน่งที่ว่าง
ระเบียบวาระที่ ๖ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖