มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

[2013-07-11]มติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

มติการประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
สามารถดาวน์โลหดเอกสารข้างล่างเว็บไซต์