มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

[2013-08-09]มติการประชุมสมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖


กำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
วันที่ ๙ สิงหำคม ๒๕๕๖ เวลำ ๑๓.๓๐ น.

-มติที่ประชุมสภาฯ กาหนดให้วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
                             สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๖
-มติที่ประชุมสภาฯ กาหนดให้วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
                               สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๗
มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
สามารถดาวน์โหลดเอกสารข้างล่างเว็บ