มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

[2013-08-14]มติประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

กำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
วันที่ ๑๔ สิงหำคม ๒๕๕๖ เวลำ ๑๓.๓๐ น.
-ให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ดาเนินการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น.
  ของวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงเวลา ๑๔.๐๐ น. ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น ๓
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดข้างล่างเว็บไซต์