มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

[2013-08-19]มติประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖

การประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
วันที่ ๑๙ สิงหำคม ๒๕๕๖ เวลำ ๑๓.๓๐ น.
   มติที่ประชุมสภาฯ    เห็นชอบด้วยกับการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดข้างล่างเว้บไซต์