มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

[2013-09-27]มติประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖

มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม กันเงิน
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
ไว้ทาการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
สามารถดาวน์โหลดเอกสารข้างล่างเว็บไซต์