มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

[2014-03-17]มติประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

มติที่ประชุมสภาฯ เลือกท่าน ส.จ. อภินันท์ ศิริรังษี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๘
                            อาเภอเมืองนครปฐม เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยไม่ต้องลงคะแนน

มติที่ประชุมสภาฯ กาหนดให้วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
                          สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๗
มติที่ประชุมสภาฯ กาหนดให้วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
                           สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๘
มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารข้างล่างเว้บไซต์