มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

[2014-09-29]มติการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗