มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

[2015-02-9]มติการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘