มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

[2017-06-26]แจ้งมติที่ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1/2560