มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

[2017-10-02]แจ้งมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 7/2560