มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

[2018-12-27]รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 6/2561