มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

[2012-08-09] การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครั้งแรก

ระเบียบวาระที่  ๒      เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ระเบียบวาระที่  ๓      เลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  คนที่ ๑

ระเบียบวาระที่  ๔      เลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  คนที่ ๒

ระเบียบวาระที่  ๕      เลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ระเบียบวาระที่  ๖      การกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี  ๒๕๕๕

ระเบียบวาระที่  ๗      เรื่อง  การกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ประจำปี  ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่  ๘      เลือกคณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ระเบียบวาระที่  ๙      เลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑๐     เลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ