มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

[2012-08-16] การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2555 ครั้งที่ 2/2555

ระเบียบวาระที่  ๓     ญัตติร่างข้อบัญญัติ  เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๕
                                    พิจารณาวาระที่ ๒   ขั้นแปรญัตติ  และพิจารณาวาระที่ ๓
  ขั้นอนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ