มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

[2012-09-11] การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2555 ครั้งที่ 3/2555

ระเบียบวาระที่  ๓     ญัตติร่างข้อบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
                                   พิจารณาวาระที่ ๑  ขั้นรับหลักการ