อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

[2012-09-20] มติประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2555 ครั้งที่ 5/2555

ระเบียบวาระที่  ๓      ญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติกันเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
                                    ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕  ไว้ทำการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖