ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
 
Media Player
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
 
งานสถานสงเคราะห์คนชรา
 
 
งานสถานสงเคราะห์คนชรา ให้บริการ

       1.รับผู้สูงอายุเข้าอยู่ในสถานสงเคราะห์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
       2.บริการผู้สูงอายุในชุมชน กรณีขาดแคลนอุปกรณ์ยังชีพ
       3.รับบริจาคเงิน/สิ่งของเพื่อผู้สูงอายุ ติดต่อขอรับบริการโดยตรง ณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)
       โทร.0-3433-8412,0-3496-5209

สถานสงเคราะห์คนชรายินดีให้บริการประชาชนในวันเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ(ตั้งแต่เวลา 16.30 น. - 19.00 น.) วันหยุดราชการ(ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30)


อาคารสำนักงาน
อาคารรับรอง
อาคารพระธรรมปริยัติเวที (ลูกแม่ตุ้ย บุษบก)
อาคารพยาบาล
อาคารโรงอาหาร3
อาคารโรงอาหาร 1
ห้องสมุดสำหรับผู้สูงอายุ
ศาลาพัก
รูปปั้นพระอุดมประชานาถ (หลวงพ่อเปิ่น)
ภายในอาคารนอนบรรทมทิพย์
ภายในอาคารนอนนิทราภิรมย์
ภาพกิจกรรมธรรมเพื่อผู้สูงอายุ
ด้านหน้าอาคารนอนบรรทมทิพย์
ด้านหน้าอาคารนอนนิทราภิรมย์
คุณยายรับประทานอาหาร
คุณยายทำความรอบบริเวณสถานสงเคราะห์ฯ
คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม - ศึกษาดูงาน
กิจกรรมออกกำลังกาย
กิจกรรมทำวัตรเช้า - เย็น
การให้บริการในสถานสงเคราะห์
       1. บริการเลี้ยงดูผู้สูงอายุ
               โดยจัดปัจจัย 4 ที่จำเป็นต่อชีวิต  เพื่อให้มีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจในบั้นปลายชีวิต ตามสมควรแก่อัตภาพ
       2. บริการทางการแพทย์และอนามัย
               2.1 ด้านการรักษาพยาบาล  สถานสงเคราะห์ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพเพื่อผู้สูงวัย โดยเชิญแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลต่างๆ  มาบริการตรวจสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ในกรณีที่เจ็บป่วยเฉพาะโรคหรือประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินจะส่งไปรักษาที่โรงพยาบาล
               2.2 ด้านการอนามัย  จัดให้มีเจ้าหน้าที่พยาบาลของสถานสงเคราะห์  และวิทยากรจากโรงพยาบาลต่างๆ ให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ผู้สูงอายุตลอดจนเรื่องสุขาภิบาล  การทำความสะอาดที่พัก
                2.3 ด้านการส่งเสริมสุขภาพ  สถานสงเคราะห์ได้จัดกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  โดยเชิญวิทยากรภายนอกเป็นผู้นำในการออกกำลังกาย
                 2.4 ด้านกายภาพบำบัด  สถานสงเคราะห์ฯ จัดให้มีการทำกายภาพบำบัด ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์
      3. บริการอาชีวบำบัด  เป็นการส่งเสริมและสนับสนุน  ให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมยามว่างให้เหมาะสมกับความสามารถและตามความสมัครใจ  โดยเชิญวิทยากรจากภายนอก มาสอนงานประดิษฐ์ต่างๆ เช่น ดอกไม้ประดิษฐ์ พรมเช็ดเท้า  เป็นต้น
    4. บริการด้านสังคมสงเคราะห์  จัดให้มีบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา  ฟื้นฟูและปรับสภาพในส่วนต่างๆ โดยใช้หลัก วิธีการทางสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย และกลุ่มชน

       5. บริการด้านศาสนา  ได้จัดให้ผู้สูงอายุมีโอกาสประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ตามประเพณีนิยม ในวันสำคัญ    ในสถานสงเคราะห์ฯ  นอกจากนี้ยังนิมนต์พระสงฆ์ แสดงธรรมเทศนาเดือนละ  1  ครั้ง
      6. บริการด้านฌาปนกิจ ผู้สูงอายุที่ถึงแก่กรรมในสถานสงเคราะห์ฯ และไม่มีญาติจัดการศพให้ สถานสงเคราะห์ฯ  จะจัดการศพให้และทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี

ผู้สูงอายุ (มีเฉพาะคุณยาย) ที่บ้านพักคนชรา  ณ วันที่  22  ตุลาคม  2553  มีทั้งหมด  69  คน
ถ้าต้องการจองเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ  สามารถโทรติดต่อจองเลี้ยงได้ที่เบอร์  034-338412  หรือ  034-265209 
(จองล่วงหน้าอย่างน้อย  4 - 5  วัน)  ในเวลาราชการ  8.00 - 16.30 น.
(ถ้าต้องการจองเลี้ยงอาหารเป็น  วันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์  อาจจองล่วงหน้าเป็นเดือนก็ได้ค่ะ เพราะเจ้าภาพส่วนใหญ่สะดวกมาเลี้ยงอาหารวันเสาร์และวันอาทิตย์)
การจองเลี้ยงอาหาร  จองได้ตั้งแต่  วันจันทร์  ถึง  วันอาทิตย์   จองมื้อเดียวหรือ  2-3  มื้อก็ได้ค่ะ
เรื่องอาหารจะนำมาเองหรือให้ทางสถานสงเคราะห์จัดทำให้ก็ได้ 
ทางสถานสงเคราะห์ทำอาหารมีค่าใช้จ่ายดังนี้

- มื้อเช้า คุณยายทานอาหาร       8.00 น.       ราคา   3,000   บาท 
อาหารเป็นข้าวต้มเครื่อง  โจ๊ก  หรือข้าวต้มกุ๊ย  และของหวาน  1  อย่าง

- มื้อกลางวัน คุณยายทานอาหาร      11.00 น.       ราคา   4,500   บาท
อาหารเป็นข้าวสวย  พร้อมกับข้าว  2  อย่าง  / ก๋วยเตี๋ยว ฯลฯ   และของหวาน  1  อย่าง 

- มื้อเย็น คุณยายทานอาหาร      16.00 น.       ราคา   4,500   บาท
อาหารเป็นข้าวสวย  พร้อมกับข้าว  2  อย่าง  / ก๋วยเตี๋ยว ฯลฯ   และของหวาน  1  อย่าง 

*  อาหารที่ทางสถานสงเคราะห์จัดทำในมื้อที่มีเจ้าภาพจองเลี้ยงอาหาร  แม่ครัวจะทำการสอบถาม  ความต้องการจากคุณยาย  แล้วจัดทำอาหารที่คุณยายอยากทานมากที่สุด
 ถ้าต้องการจองเลี้ยงอาหารแล้ววันที่สะดวกมาเลี้ยง  ถูกจองเต็มแล้ว  ก็สามารถเข้ามาบริจาคสิ่งของได้หรือจะเป็นอาหารว่างสำหรับคุณยาย  (ทานตอน  14.00  น.)  ก็ได้ เช่น  นมกล่อง  ขนมปัง  ฯลฯ  หรือบริจาคเงินสดก็ได้

สิ่งของที่ต้องการรับบริจาค
       1.  ผ้าอ้อมผู้ใหญ่  ไซด์  M และ L
       2.  ถุงขยะ   เบอร์   18x20 , 30x40 
       3.  ถุงมือแพทย์ 
       4.  ผงซักฟอก   
       5.  น้ำยาล้างห้องน้ำ  น้ำยาล้างจาน  น้ำยาถูพื้น  
       6.  ยาฉีดยุง 
       7.  นมกล่อง  (ประเภทนมถั่วเหลือง)
       8.  ถุงมือหยิบอาหาร
       9.  น้ำตาเทียม
      10.  ยาหยอดตา  Hista – oph
      11.  ยาแก้ไอตราเสือดาว
      12.  ไมโครพอร์  ขนาด  ½  นิ้ว  (เทปแต่งแผลชนิดเยื่อกระดาษ)
      13.  โคลไตรมาโซลครีม  (ครีมทาแก้เชื้อรา)
 
--------------------------------------------------------------------------------------------

คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการ Thailand local Government summit 2018
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
11
ผู้เข้าชมวันนี้
376
ผู้เข้าชมเดือนนี้
10654
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1021332
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม