สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)

ประวัติความเป็นมาของสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)

ประวัติความเป็นมาของสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ได้มีพระราชดำริกับพระอุดมประชานาถ (หลวงพ่อเปิ่น)  เจ้าอาวาสวัดบางพระ  ให้ดำเนินการจัดสร้างสถานสงเคราะห์คนชราขึ้น ที่อำเภอนครชัยศรี

       ในการนี้พระอุดมประชานาถ  (หลวงพ่อเปิ่น) สภากาชาดไทย  จังหวัดนครปฐม  และเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม   จึงได้ร่วมกันสนองพระราชดำริ  โดยการจัดหาที่ดินสาธารณประโยชน์  ณ  บริเวณหมู่ที่  3  ตำบลวัดสำโรง   อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม จำนวน  24  ไร่  3  งาน  97  ตารางวา  และได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์  ในวันที่  26  ธันวาคม พ.ศ. 2539  นอกจากนั้นยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  พระราชทานนามของสถานสงเคราะห์ฯ  และเสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดสถานสงเคราะห์ฯ  เมื่อวันที่  29  มกราคม  พ.ศ. 2542

วัตถุประสงค์ของสถานสงเคราะห์
       1. เพื่อเป็นการสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้  หรือประสบปัญหาทุกข์ยากเดือดร้อน  ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู ไม่มีที่อยู่อาศัย  อยู่กับครอบครัวไม่มีความสุข  หรือไม่สามารถอยู่กับครอบครัวได้
       2. เพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวผู้ที่มีรายได้น้อย ไม่สามารถที่จะอุปการะเลี้ยงดูผู้สูงอายุไว้ในครอบครัว
       3. เพื่อเป็นการตอบแทนคุณงามความดีของผู้สูงอายุที่เคยทำประโยชน์แก่ประเทศชาติ  เมื่อครั้งยังอยู่   ในวัยหนุ่มสาว
       4.  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม  มิให้ผู้สูงอายุเร่ร่อน  ทำความเดือดร้อนแก่สังคม
       5. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้คลายกังวลว่า เมื่อชราภาพแล้วไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้รัฐยังอุปการะเลี้ยงดู

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสงเคราะห์
       1. สตรีที่มีอายุตั้งแต่  60  ปีขึ้นไป สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
       2. ไม่เป็นโรคติดต่อเรื้อรัง  หรือโรคติดต่ออันตราย
       3. ไม่พิการ  หรือทุพพลภาพ  หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
       4. มีความทุกข์ยากเดือดร้อน  ฐานะยากจน  ไม่มีผู้อุปการะ  ไม่มีที่อยู่อาศัย  และอยู่กับครอบครัวไม่มีความสุข
       5. ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ ดังต่อไปนี้
           นครปฐม   นนทบุรี   ปทุมธานี   สมุทรปราการ   สมุทรสาคร

วิธีการสมัครเข้ารับการสงเคราะห์
       ยื่นใบสมัครที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม หรือที่สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี   (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) โดยตรง
 หลักฐานการสมัคร
       1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้าน
       2. ใบรับรองแพทย์  พร้อมผลเอ็กซเรย์ปอดจากโรงพยาบาลของรัฐฯ
       3. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

กิจวัตรประจำวันของผู้รับการสงเคราะห์
        เวลา 05.30 น. -  ตื่นนอน ทำกิจวัตรส่วนตัว
        เวลา 06.00 น. -  สวดมนต์ทำวัตรเช้า
        เวลา 07.30 น. -  ออกกำลังกาย (รำไม้พลอง)
        เวลา 08.00 น. -  เคารพธงชาติพร้อมกัน
        เวลา 08.05 น. -  รับประทานอาหารเช้า
        เวลา 09.30 – 10.00 น. -  ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ อ่านหนังสือพิมพ์ให้ผู้รับการสงเคราะห์ฟัง
        เวลา 10.00 - 11.30 น. -  กายภาพบำบัด และอาชีวบำบัด
        เวลา 11.30 น. -  รับประทานอาหารกลางวัน
        เวลา 12.30 – 14.00 น. -  ทำกิจวัตรส่วนตัว
        เวลา 14.00 – 15.00 น. -  กิจกรรมนันทนาการและการให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัย
                                                  โดยผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์และพยาบาลของสถานสงเคราะห์
        เวลา 15.00 – 15.30 น. -  สวดมนต์ทำวัตรเย็น
        เวลา 16.00 น. -  รับประทานอาหารเย็น
        เวลา 17.00 – 20.00 น. -  พักผ่อนและชมรายการโทรทัศน์
        เวลา  20.00 น. -  เข้านอน