ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
 
Media Player
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
 
ประวัติความเป็นมาของสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)
 
 

ประวัติความเป็นมาของสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ได้มีพระราชดำริกับพระอุดมประชานาถ (หลวงพ่อเปิ่น)  เจ้าอาวาสวัดบางพระ  ให้ดำเนินการจัดสร้างสถานสงเคราะห์คนชราขึ้น ที่อำเภอนครชัยศรี

       ในการนี้พระอุดมประชานาถ  (หลวงพ่อเปิ่น) สภากาชาดไทย  จังหวัดนครปฐม  และเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม   จึงได้ร่วมกันสนองพระราชดำริ  โดยการจัดหาที่ดินสาธารณประโยชน์  ณ  บริเวณหมู่ที่  3  ตำบลวัดสำโรง   อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม จำนวน  24  ไร่  3  งาน  97  ตารางวา  และได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์  ในวันที่  26  ธันวาคม พ.ศ. 2539  นอกจากนั้นยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  พระราชทานนามของสถานสงเคราะห์ฯ  และเสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดสถานสงเคราะห์ฯ  เมื่อวันที่  29  มกราคม  พ.ศ. 2542

วัตถุประสงค์ของสถานสงเคราะห์
       1. เพื่อเป็นการสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้  หรือประสบปัญหาทุกข์ยากเดือดร้อน  ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู ไม่มีที่อยู่อาศัย  อยู่กับครอบครัวไม่มีความสุข  หรือไม่สามารถอยู่กับครอบครัวได้
       2. เพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวผู้ที่มีรายได้น้อย ไม่สามารถที่จะอุปการะเลี้ยงดูผู้สูงอายุไว้ในครอบครัว
       3. เพื่อเป็นการตอบแทนคุณงามความดีของผู้สูงอายุที่เคยทำประโยชน์แก่ประเทศชาติ  เมื่อครั้งยังอยู่   ในวัยหนุ่มสาว
       4.  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม  มิให้ผู้สูงอายุเร่ร่อน  ทำความเดือดร้อนแก่สังคม
       5. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้คลายกังวลว่า เมื่อชราภาพแล้วไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้รัฐยังอุปการะเลี้ยงดู

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสงเคราะห์
       1. สตรีที่มีอายุตั้งแต่  60  ปีขึ้นไป สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
       2. ไม่เป็นโรคติดต่อเรื้อรัง  หรือโรคติดต่ออันตราย
       3. ไม่พิการ  หรือทุพพลภาพ  หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
       4. มีความทุกข์ยากเดือดร้อน  ฐานะยากจน  ไม่มีผู้อุปการะ  ไม่มีที่อยู่อาศัย  และอยู่กับครอบครัวไม่มีความสุข
       5. ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ ดังต่อไปนี้
           นครปฐม   นนทบุรี   ปทุมธานี   สมุทรปราการ   สมุทรสาคร

วิธีการสมัครเข้ารับการสงเคราะห์
       ยื่นใบสมัครที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม หรือที่สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี   (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) โดยตรง
 หลักฐานการสมัคร
       1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้าน
       2. ใบรับรองแพทย์  พร้อมผลเอ็กซเรย์ปอดจากโรงพยาบาลของรัฐฯ
       3. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

กิจวัตรประจำวันของผู้รับการสงเคราะห์
        เวลา 05.30 น. -  ตื่นนอน ทำกิจวัตรส่วนตัว
        เวลา 06.00 น. -  สวดมนต์ทำวัตรเช้า
        เวลา 07.30 น. -  ออกกำลังกาย (รำไม้พลอง)
        เวลา 08.00 น. -  เคารพธงชาติพร้อมกัน
        เวลา 08.05 น. -  รับประทานอาหารเช้า
        เวลา 09.30 – 10.00 น. -  ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ อ่านหนังสือพิมพ์ให้ผู้รับการสงเคราะห์ฟัง
        เวลา 10.00 - 11.30 น. -  กายภาพบำบัด และอาชีวบำบัด
        เวลา 11.30 น. -  รับประทานอาหารกลางวัน
        เวลา 12.30 – 14.00 น. -  ทำกิจวัตรส่วนตัว
        เวลา 14.00 – 15.00 น. -  กิจกรรมนันทนาการและการให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัย
                                                  โดยผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์และพยาบาลของสถานสงเคราะห์
        เวลา 15.00 – 15.30 น. -  สวดมนต์ทำวัตรเย็น
        เวลา 16.00 น. -  รับประทานอาหารเย็น
        เวลา 17.00 – 20.00 น. -  พักผ่อนและชมรายการโทรทัศน์
        เวลา  20.00 น. -  เข้านอน

คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการ Thailand local Government summit 2018
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
10
ผู้เข้าชมวันนี้
379
ผู้เข้าชมเดือนนี้
10657
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1021335
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม