สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

อนุมัติใช้แผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557