สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

อนุมัติใช้แผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556