สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)