สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

อนุมัติการใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558