สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558