สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (งบอุดหนุน)