สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)