สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559