สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

อนุมัติใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560