สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง อนุมัติใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559