สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

อนุมัึติใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556