แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

แนวทางปฏิบัติในการจัดบริการรับเรื่องร้องทุกข์/เรื่องร้องเรียนของประชาชนในการให้บริการสาธารณะของ อบจ.นครปฐม