ประชาสัมพันธ์สภา

[2012-08-09]แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้มีมติเลือก
-นายธงชัย ศรีสุขจร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๓ อาเภอกาแพงแสน
เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

๑. นายสมนึก สกุลรัตนกุลชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เขตเลือกตั้งที่ ๑ อาเภอสามพราน ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๑
๒. นายสมพงษ์ ปิยนันท์จรัสศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เขตเลือกตั้งที่ ๒ อาเภอเมืองนครปฐม ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๒
๓. นางสาวปทุมมาศ กมลเวช ผู้อานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม