ประชาสัมพันธ์สภา

[2012-08-10]การกาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

- สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๕ กาหนดให้วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปี ๒๕๕๕ มีกาหนด ๔๕ วัน
- สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๖ กาหนดให้วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปี ๒๕๕๖ มีกาหนด ๔๕ วัน