ประชาสัมพันธ์สภา

[2012-08-10] ผลการเลือกคณะกรรมการประจาสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ประกาศผลการเลือกคณะกรรมการฯ ดังนี้
     ๑. คณะกรรมการสามัญประจาสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย
                        ๑. นายทรงพล ชูศิลป์กุล ประธานคณะกรรมการฯ
                        ๒. นายสมชาย มณีรัตน์ กรรมการ
                        ๓. นายบัณฑิต เล้าอรุณ กรรมการ
                        ๔. นายบุญส่ง นัดสูงวงศ์ กรรมการ
                        ๕. นายชรินทร์ ลี้ไพบูลย์ กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการฯ
     ๒. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ประกอบด้วย
                        ๑. นายสมศักดิ์ โตศรีพลับ ประธานคณะกรรมการฯ
                        ๒. นายชาญ ใจเย็น กรรมการ
                        ๓. นายสุเทพ บุญนิยม กรรมการ
                        ๔. นายวิเชต จาปาทอง กรรมการ
                        ๕. นายสมพงษ์ ปิยนันท์จรัสศรี กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการฯ
    ๓. คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ประกอบด้วย
                         ๑. นายวินัย วิจิตรโสภณ ประธานคณะกรรมการฯ
                         ๒. นายบัญชา บุญวงษ์ กรรมการ
                         ๓. นายแมน มุ้ยมี กรรมการ
                         ๔. นายปิติพงษ์ ไทยโพธิ์ศรี กรรมการ
                         ๕. นายบุญส่ง นัดสูงวงศ์ กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการฯ