ประชาสัมพันธ์สภา

[2012-08-10] เปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๕

                    ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้มีมติกาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปีของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๕ กาหนดให้วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปี ๒๕๕๕ มีกาหนด ๔๕ วัน นั้น
                    ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๒,๒๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๖ จึงขอเปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๕ มีกาหนด ๔๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕