ประชาสัมพันธ์สภา

[2012-09-12]เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๕

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
................................................
เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทาหน้าที่ และประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
                                    ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
                                    ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
                                                                        นครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕
                                                                        เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕
                                    ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
                                                                        พิจารณาวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ
                                                                        พิจารณาวาระที่ ๓ ขั้นอนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
                                    ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ เรื่อง การคัดเลือกอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและ มาตรฐานบริการสาธารณสุข ระดับจังหวัดนครปฐม
                                    ระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติ เรื่อง การคัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครปฐม เป็นกรรมการใน
                                                                         คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครปฐม
                                    ระเบียบวาระที่ ๖ ญัตติ เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐมเป็นคณะกรรมการตามระเบียบ
                                                                         กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
                                    ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)