ประชาสัมพันธ์สภา

[2012-11-15]เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
วันจันทร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
 
                                                 ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
                                                 ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
                                                                                      ประจาปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕
                                                 ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
                                                                                      (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เสนอ)
                                                 ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง คัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมเป็นคณะกรรมการ
                                                                                     สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสิรินธรราช วิทยาลัย
                                                 ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
                                                                                    -เป็นคณะกรรมการประจาสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐม
                                                                                    - คณะกรรมการข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
                                                                                    - คณะกรรมการปกครอง
                                                                                    - คณะกรรมการส่งเสริมอาชีพ
                                                                                    - คณะกรรมการสวัสดิการประชาชน
                                                                                    - คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัด
                                                                                    - คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
                                                 ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)