ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
 
Media Player
ประชาสัมพันธ์สภา
 
[2012-11-15]เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
 
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
วันจันทร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
 
                                                 ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
                                                 ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
                                                                                      ประจาปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕
                                                 ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
                                                                                      (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เสนอ)
                                                 ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง คัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมเป็นคณะกรรมการ
                                                                                     สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสิรินธรราช วิทยาลัย
                                                 ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
                                                                                    -เป็นคณะกรรมการประจาสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐม
                                                                                    - คณะกรรมการข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
                                                                                    - คณะกรรมการปกครอง
                                                                                    - คณะกรรมการส่งเสริมอาชีพ
                                                                                    - คณะกรรมการสวัสดิการประชาชน
                                                                                    - คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัด
                                                                                    - คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
                                                 ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ไฟล์ดาวน์โหลด
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการ Thailand local Government summit 2018
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
10
ผู้เข้าชมวันนี้
374
ผู้เข้าชมเดือนนี้
10652
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1021330
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม