ประชาสัมพันธ์สภา

[2012-12-21]ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๕

                  ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มีความจาเป็นที่จะต้องพิจารณาข้อ
ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นการรีบด่วน จึงเห็นสมควรเรียกประชุมเป็น
การประชุมสมัยวิสามัญ
                  ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ.๒๕๔๐ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๖ จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๕ มีกาหนด ๗ วัน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๕
ธันวาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป