ประชาสัมพันธ์สภา

[2012-12-30]ประกาศเปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๖

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๖
………………………
                                                   ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้มีมติกาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปีของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๖ กาหนดให้วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปี ๒๕๕๖ มีกาหนด ๔๕ วัน นั้น
                                                   ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๒,๒๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๖ จึงขอเปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๖ มีกาหนด ๔๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖
                                                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน