ประชาสัมพันธ์สภา

[2012-12-28]ผลการเลือกคณะกรรมการประจาสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ๑๓ คณะ

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จึงขอประกาศผลการเลือกคณะกรรมการฯ ดังนี้
              ๑. คณะกรรมการข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย
                    ๑. นายบัณฑิต เล้าอรุณ ประธานคณะกรรมการฯ
                    ๒. นายสังเวียน นัดสูงวงศ์ กรรมการ
                    ๓. นายชรินทร์ ลี้ไพบูลย์ กรรมการ
                    ๔. นายอภินันท์ ศิริรังษี กรรมการ
                    ๕. นายสมนึก สกุลรัตนกุลชัย กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการฯ
             ๒. คณะกรรมการปกครอง ประกอบด้วย
                    ๑. นายบัญชา บุญวงษ์ ประธานคณะกรรมการฯ
                    ๒. นายบุญส่ง นัดสูงวงศ์ กรรมการ
                    ๓. นายทรงพล ชูศิลป์กุล กรรมการ
                    ๔. นายสมพงษ์ ปิยนันท์จรัสศรี กรรมการ
                    ๕. นายธงชัย ศิริเฑียรทอง กรรมการ
             ๓. คณะกรรมการส่งเสริมอาชีพ ประกอบด้วย
                    ๑. นายสมศักดิ์ โตศรีพลับ ประธานคณะกรรมการฯ
                    ๒. นายธงชัย ศรีสุขจร กรรมการ
                    ๓. นายวินัย วิจิตรโสภณ กรรมการ
                    ๔. นายจักรกฤษณ์ สงประชา กรรมการ
                    ๕. นายธนพันธ์ โชคดารงสุข กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการฯ
             ๔. คณะกรรมการสวัสดิการประชาชน ประกอบด้วย
                    ๑. นายแมน มุ้ยมี ประธานคณะกรรมการฯ
                    ๒. นายชัยยศ บุญยงค์ กรรมการ
                    ๓. นายสุรชัย อนุตธโต กรรมการ
                    ๔. นายทองดี มิ่งขวัญ กรรมการ
                    ๕. นายปิติพงษ์ ไทยโพธิ์ศรี กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการฯ
              ๕. คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ประกอบด้วย
                    ๑. นายชัชวาล บุญอาไพ ประธานคณะกรรมการฯ
                    ๒. นายสมชาย มณีรัตน์ กรรมการ
                    ๓. พ.ต.ท.ชาญ ใจเย็น กรรมการ
                    ๔. นายมะเนตร โคจริยาวัฒน์ กรรมการ
                    ๕. นายสาเริง บุญอรุณรักษา กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการฯ
              ๖. คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
                    ๑. นายวิเชต จาปาทอง ประธานคณะกรรมการฯ
                    ๒. นายบุญส่ง นัดสูงวงศ์ กรรมการ
                    ๓. นายสุรพงษ์ นิ่มปุญญกาพงษ์ กรรมการ
                    ๔. นายสุเทพ บุญนิยม กรรมการ
                    ๕. นายนิมิตร จงอักษร กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการฯ
              ๗. คณะกรรมการติดตามผลงบประมาณรายจ่ายประจาปี ประกอบด้วย
                    ๑. นายชรินทร์ ลี้ไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการฯ
                    ๒. นายสาเริง บุญอรุณรักษา กรรมการ
                    ๓. นายทรงพล ชูศิลป์กุล กรรมการ
                    ๔. นายวินัย วิจิตรโสภณ กรรมการ
                    ๕. นายวิเชต จาปาทอง กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการฯ
              ๘. คณะกรรมการการท่องเที่ยว ประกอบด้วย
                     ๑. นายเสฐียรพงษ์ รัตนภิรมย์ ประธานคณะกรรมการฯ
                     ๒. นายสุเทพ บุญนิยม กรรมการ
                     ๓. นายสมชาย มณีรัตน์ กรรมการ
                     ๔. นายบุญส่ง นัดสูงวงศ์ กรรมการ
                     ๕. นายธนพันธ์ โชคดารงสุข กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการฯ
               ๙. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
                     ๑. นายทองดี มิ่งขวัญ ประธานคณะกรรมการฯ
                     ๒. นายชัชวาล บุญอาไพ กรรมการ
                     ๓. นายทรงพล ชูศิลป์กุล กรรมการ
                     ๔. นายบัญชา บุญวงษ์ กรรมการ
                     ๕. นายสมพงษ์ ปิยนันท์จรัสศรี กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการฯ
              ๑๐. คณะกรรมการการกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย
                      ๑. นายชัยยศ บุญยงค์ ประธานคณะกรรมการฯ
                      ๒. พ.ต.ท.ชาญ ใจเย็น กรรมการ
                      ๓. นายธงชัย ศรีสุขจร กรรมการ
                      ๔. นายสมนึก สกุลรัตนกุลชัย กรรมการ
                      ๕. นายสุรชัย อรุตธโต กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการฯ
              ๑๑. คณะกรรมการสาธารณสุข ประกอบด้วย
                       ๑. นายแมน มุ้ยมี ประธานคณะกรรมการฯ
                       ๒. นายสังเวียน นัดสูงวงศ์ กรรมการ
                       ๓. นายสุรพงษ์ นิ่มปุญญกาพงษ์ กรรมการ
                       ๔. นายวิเชต จาปาทอง กรรมการ
                       ๕. นายจักรกฤษณ์ สงประชา กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการฯ
             ๑๒. คณะกรรมการการศึกษา ประกอบด้วย
                        ๑. นายอภินันท์ ศิริรังษี ประธานคณะกรรมการฯ
                        ๒. นายมะเนตร โคจริยาวัฒน์ กรรมการ
                        ๓. พ.ต.ท.ชาญ ใจเย็น กรรมการ
                        ๔. นายปิติพงษ์ ไทยโพธิ์ศรี กรรมการ
                        ๕. นายสมศักดิ์ โตศรีพลับ กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการฯ
             ๑๓. คณะกรรมการสังคมสงเคราะห์ กิจการเยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ ประกอบด้วย
                         ๑. นายธงชัย ศิริเฑียรทอง ประธานคณะกรรมการฯ
                         ๒. นายทองดี มิ่งขวัญ กรรมการ
                         ๓. นายวินัย วิจิตรโสภณ กรรมการ
                         ๔. นายบัณฑิต เล้าอรุณ กรรมการ
                         ๕. นายบัญชา บุญวงษ์ กรรมการ
                         ๖. นางอาพร บุญอาไพ กรรมการ
                         ๗. นายนิมิตร จงอักษร กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการฯ