ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
 
Media Player
ประชาสัมพันธ์สภา
 
[2012-12-28]ผลการเลือกคณะกรรมการประจาสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ๑๓ คณะ
 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จึงขอประกาศผลการเลือกคณะกรรมการฯ ดังนี้
              ๑. คณะกรรมการข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย
                    ๑. นายบัณฑิต เล้าอรุณ ประธานคณะกรรมการฯ
                    ๒. นายสังเวียน นัดสูงวงศ์ กรรมการ
                    ๓. นายชรินทร์ ลี้ไพบูลย์ กรรมการ
                    ๔. นายอภินันท์ ศิริรังษี กรรมการ
                    ๕. นายสมนึก สกุลรัตนกุลชัย กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการฯ
             ๒. คณะกรรมการปกครอง ประกอบด้วย
                    ๑. นายบัญชา บุญวงษ์ ประธานคณะกรรมการฯ
                    ๒. นายบุญส่ง นัดสูงวงศ์ กรรมการ
                    ๓. นายทรงพล ชูศิลป์กุล กรรมการ
                    ๔. นายสมพงษ์ ปิยนันท์จรัสศรี กรรมการ
                    ๕. นายธงชัย ศิริเฑียรทอง กรรมการ
             ๓. คณะกรรมการส่งเสริมอาชีพ ประกอบด้วย
                    ๑. นายสมศักดิ์ โตศรีพลับ ประธานคณะกรรมการฯ
                    ๒. นายธงชัย ศรีสุขจร กรรมการ
                    ๓. นายวินัย วิจิตรโสภณ กรรมการ
                    ๔. นายจักรกฤษณ์ สงประชา กรรมการ
                    ๕. นายธนพันธ์ โชคดารงสุข กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการฯ
             ๔. คณะกรรมการสวัสดิการประชาชน ประกอบด้วย
                    ๑. นายแมน มุ้ยมี ประธานคณะกรรมการฯ
                    ๒. นายชัยยศ บุญยงค์ กรรมการ
                    ๓. นายสุรชัย อนุตธโต กรรมการ
                    ๔. นายทองดี มิ่งขวัญ กรรมการ
                    ๕. นายปิติพงษ์ ไทยโพธิ์ศรี กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการฯ
              ๕. คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ประกอบด้วย
                    ๑. นายชัชวาล บุญอาไพ ประธานคณะกรรมการฯ
                    ๒. นายสมชาย มณีรัตน์ กรรมการ
                    ๓. พ.ต.ท.ชาญ ใจเย็น กรรมการ
                    ๔. นายมะเนตร โคจริยาวัฒน์ กรรมการ
                    ๕. นายสาเริง บุญอรุณรักษา กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการฯ
              ๖. คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
                    ๑. นายวิเชต จาปาทอง ประธานคณะกรรมการฯ
                    ๒. นายบุญส่ง นัดสูงวงศ์ กรรมการ
                    ๓. นายสุรพงษ์ นิ่มปุญญกาพงษ์ กรรมการ
                    ๔. นายสุเทพ บุญนิยม กรรมการ
                    ๕. นายนิมิตร จงอักษร กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการฯ
              ๗. คณะกรรมการติดตามผลงบประมาณรายจ่ายประจาปี ประกอบด้วย
                    ๑. นายชรินทร์ ลี้ไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการฯ
                    ๒. นายสาเริง บุญอรุณรักษา กรรมการ
                    ๓. นายทรงพล ชูศิลป์กุล กรรมการ
                    ๔. นายวินัย วิจิตรโสภณ กรรมการ
                    ๕. นายวิเชต จาปาทอง กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการฯ
              ๘. คณะกรรมการการท่องเที่ยว ประกอบด้วย
                     ๑. นายเสฐียรพงษ์ รัตนภิรมย์ ประธานคณะกรรมการฯ
                     ๒. นายสุเทพ บุญนิยม กรรมการ
                     ๓. นายสมชาย มณีรัตน์ กรรมการ
                     ๔. นายบุญส่ง นัดสูงวงศ์ กรรมการ
                     ๕. นายธนพันธ์ โชคดารงสุข กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการฯ
               ๙. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
                     ๑. นายทองดี มิ่งขวัญ ประธานคณะกรรมการฯ
                     ๒. นายชัชวาล บุญอาไพ กรรมการ
                     ๓. นายทรงพล ชูศิลป์กุล กรรมการ
                     ๔. นายบัญชา บุญวงษ์ กรรมการ
                     ๕. นายสมพงษ์ ปิยนันท์จรัสศรี กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการฯ
              ๑๐. คณะกรรมการการกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย
                      ๑. นายชัยยศ บุญยงค์ ประธานคณะกรรมการฯ
                      ๒. พ.ต.ท.ชาญ ใจเย็น กรรมการ
                      ๓. นายธงชัย ศรีสุขจร กรรมการ
                      ๔. นายสมนึก สกุลรัตนกุลชัย กรรมการ
                      ๕. นายสุรชัย อรุตธโต กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการฯ
              ๑๑. คณะกรรมการสาธารณสุข ประกอบด้วย
                       ๑. นายแมน มุ้ยมี ประธานคณะกรรมการฯ
                       ๒. นายสังเวียน นัดสูงวงศ์ กรรมการ
                       ๓. นายสุรพงษ์ นิ่มปุญญกาพงษ์ กรรมการ
                       ๔. นายวิเชต จาปาทอง กรรมการ
                       ๕. นายจักรกฤษณ์ สงประชา กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการฯ
             ๑๒. คณะกรรมการการศึกษา ประกอบด้วย
                        ๑. นายอภินันท์ ศิริรังษี ประธานคณะกรรมการฯ
                        ๒. นายมะเนตร โคจริยาวัฒน์ กรรมการ
                        ๓. พ.ต.ท.ชาญ ใจเย็น กรรมการ
                        ๔. นายปิติพงษ์ ไทยโพธิ์ศรี กรรมการ
                        ๕. นายสมศักดิ์ โตศรีพลับ กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการฯ
             ๑๓. คณะกรรมการสังคมสงเคราะห์ กิจการเยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ ประกอบด้วย
                         ๑. นายธงชัย ศิริเฑียรทอง ประธานคณะกรรมการฯ
                         ๒. นายทองดี มิ่งขวัญ กรรมการ
                         ๓. นายวินัย วิจิตรโสภณ กรรมการ
                         ๔. นายบัณฑิต เล้าอรุณ กรรมการ
                         ๕. นายบัญชา บุญวงษ์ กรรมการ
                         ๖. นางอาพร บุญอาไพ กรรมการ
                         ๗. นายนิมิตร จงอักษร กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการฯ
ไฟล์ดาวน์โหลด
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการ Thailand local Government summit 2018
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
5
ผู้เข้าชมวันนี้
92
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9234
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1001885
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม