ประชาสัมพันธ์สภา

[2013-03-15]เชิญรประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
...................................................
เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม อ่านประกาศสมัยประชุม และประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทาหน้าที่ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
                                ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
                                ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
                                                                    สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
                                                                    วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕
                                ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
                                                                             “นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นผู้เสนอ”
                                ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
                                                                            “นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นผู้เสนอ”
                                ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นคณะกรรมการจริยธรรมของสมาชิกสภา
                                                                     องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครปฐม
                                ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)