อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

ประชาสัมพันธ์สภา

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2554 ครั้งที่ 6/2554 วันพุธที่ 21 กันยายน 2554 เวลา 11.00 น.

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2554 ครั้งที่ 6/2554 วันพุธที่ 21 กันยายน 2554 เวลา 11.00 น.