ประชาสัมพันธ์สภา

[2013-06-19] ประกาศผลการเลือกรองประธานสภาฯ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  สมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๑๗
มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยที่ประชุมได้มีมติเลือกรองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๑ และ คนที่ ๒ แทนตำแหน่งที่ว่าง
        ๑ นายชัยยศ บุญยงค์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เขตเลือกตั้งที่ ๕  อำเภอเมืองนครปฐม ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาองค์
การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๑
        ๒  นายวิเชต  จำปาทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เขตเลือกตั้งที่ ๕  อำเภอนครชัยศรี  ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาองค์
การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๒