ประชาสัมพันธ์สภา

[2011-07-04]รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจำปี  ๒๕๕๔

ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔

วันที่  ๔  เมษายน   ๒๕๕๔   เวลา  ๑๕.๐๐  น.

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม