ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
 
Media Player
ประชาสัมพันธ์สภา
 
[2011-07-01]เรียกประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔ ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔
 
ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  มีความจำเป็นที่ต้องพิจารณาข้อราชการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นการรีบด่วน  จึงเห็นสมควรเรียกประชุม
สภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒  ประจำปี ๒๕๕๔ มีกำหนด  ๗ วัน ตั้งแต่วันที่ 
๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๔

ประกอบด้วย ๕ วาระ
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
                               สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
                               เมื่อวันที่  ๔ เมษายน  ๒๕๕๔
ระเบียบวาระที่ ๓   ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
                                นครปฐม (องค์การบิหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้เสนอ)
ระเบียบวาระที่ ๔   ญัตติ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
                                นครปฐม (องค์การบิหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้เสนอ)
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการ Thailand local Government summit 2018
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
9
ผู้เข้าชมวันนี้
370
ผู้เข้าชมเดือนนี้
10648
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1021326
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม