ประชาสัมพันธ์สภา

[2011-07-01]เรียกประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔ ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  มีความจำเป็นที่ต้องพิจารณาข้อราชการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นการรีบด่วน  จึงเห็นสมควรเรียกประชุม
สภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒  ประจำปี ๒๕๕๔ มีกำหนด  ๗ วัน ตั้งแต่วันที่ 
๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๔

ประกอบด้วย ๕ วาระ
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
                               สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
                               เมื่อวันที่  ๔ เมษายน  ๒๕๕๔
ระเบียบวาระที่ ๓   ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
                                นครปฐม (องค์การบิหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้เสนอ)
ระเบียบวาระที่ ๔   ญัตติ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
                                นครปฐม (องค์การบิหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้เสนอ)
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี)