ประชาสัมพันธ์สภา

[2013-08-09]กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ ประจาปี ๒๕๕๗

- สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๖ กาหนดให้วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปี ๒๕๕๖ มีกาหนด ๔๕ วัน
- สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๗ กาหนดให้วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปี ๒๕๕๗ มีกาหนด ๔๕ วัน