ประชาสัมพันธ์สภา

[2013-08-09]เปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๖