ประชาสัมพันธ์สภา

[2013-09-17]เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖