ประชาสัมพันธ์สภา

[2014-01-28]เปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๗